Pray For Iran
Language:    عربي     English     Español     فارسی     Français     日本語     한국어     Portugues     Русский     Svenska
Dag 34

27:e Juni, 2006

’Herren leder kungens tankar som vattenflöden,
han styr dem vart han vill
.’ Ords. 21:1

Idag vill vi be för alla dem som har statliga befattningar i Iran och andra inflytelserika människor i det iranska samhället. Även om Iran leds av den ’Högste ledaren’ som kontrollerar de viktigaste maktnivåerna, finns det många tusen andra som arbetar i Irans olika grenar av stat och kommun, och de behöver våra förböner.

Presidenten leder den verkställande grenen med en regering på över 20 personer. Expertförsamlingen omfattar 86 ’rättskaffens och lärda’ [muslimska] präster som är valda för åtta år i taget, och deras roll är att utse den Högste ledaren, övervaka hans arbete och avsätta honom om han bedöms oförmögen att fullgöra sina plikter.

Ett annat viktigt styrande organ är Väktarrådet som består av sex [muslimska] teologer utsedda av den Högste ledaren och sex jurister utnämnda av domarkårens överhuvud (som också är utsedd av den Högste ledaren) och godkända av parlamentet. Detta råd studerar och tolkar lagen och kan lägga in sitt veto i parlamentet. De måste också godkänna alla kanditater till Expertförsamlingen och parlamentet.

Parlamentet har 290 ledamöter, inklusive kvinnor, som väljs vart fjärde år. Minoritetsgrupper, inklusive judar (1 ledamot) assyrier (1 ledamot) och armenier (2 ledamöter), är representerade i parlamentet. Medlarrådet, som utses av den högste ledaren, är ett av de mäktigaste styrande organen i Iran och är ansvariga för att hitta lösningar när parlamentet och Väktarrådet är oeniga. Dessutom är Medlarrådet den Högste ledarens rådgivare.

Förutom centralregeringen finns det också åtskilliga som arbetar i beslutande organ på regional och kommunal nivå. De är involverade på de flesta områden av människors liv, inklusive affärslivet, utbildning, transporter, tillämpning av lagen, underhållning och hälsa.

Förutom dem som har befattningar inom styrande organ, finns det därtill andra intellektuella och opinionsbildare med inflytande i Iran. På senare år har det uppstått en växande grupp intellektuella som strävar efter att förena tradition med det moderna. Dessa är personer med revolutionär bakgrund som tror att regimen har misslyckats med att förmedla sann politisk frihet och social rättvisa och försöker därför ompröva revolutionen. Trots att de mött våldsamt motstånd har deras synpunkter ett ökande inflytande i Iran och detta kan ses i iransk filmindustri, konst och litteratur, såväl som i den politiska världen.

Så idag vill vi förena oss i bön och be att Gud ska leda de styrande och inflytelserika personer i Iran.

  • Be för alla dem som arbetar i de olika grenarna av beslutande organ. Be att Herren välsignar dem med sin vishet till att tjäna Irans folk. Be att sanning och integritet ska genomsyra varje nivå av de beslutande organen.
  • Be för de regeringstjänstemän och intellektuella som modigt konfronterar orättvisa i Iran – be om beskydd för dessa individer och deras familjer då de hotas och möter motstånd. Be att Gud, genom den vishet som anförtrotts dem, ska etablera sin frid och välvilja bland iranier.
  • Be att Herren ska resa upp män och kvinnor som kämpar för sanning och rättfärdighet på alla nivåer i beslutande organ.
  • Be att iranska kristna klart ska kunna kommunicera till det iranska samhället den Bibliska synen på frihet, mänskliga rättigheter, och religionsfrihet.

Tack för att du ber.

Frågor?

Kontakta oss om du har några frågor eller problem med ‘Bön för Iran’s hemsida. För allmänna frågor, skriv till support@prayforiran.org , för tekniska problem, skriv till site@prayerforiran.org

 

| | Login